ŘÁD JEZDECKÉHO KLUBU HELINKA

ŘÁD JEZDECKÉHO KLUBU HELINKA

Každý  klient JK Helinka, návštěvník, zájemce o jízdu, zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec, majitel koně,  jezdec, člen jezdeckého klubu apod. je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat.

-         Členové jezdeckého klubu Helinka budou řádně a slušně reprezentovat klub na jezdeckých akcích a závodech.

-          Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat způsobené koněm, který se pohybuje mimo stáj v prostoru areálu, ani mimo areál.

-          Při příchodu do areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny vedoucí areálu či pověřené (oprávněné) osoby.

-           Ke koním je možno přistupovat jen se svolením výše uvedených osob. Do výběhů bez zodpovědného doprovodu je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpečí úrazu.

-          Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky.

-          Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit a obléci (dle pokynů cvičitele).

-          Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany.

-          Ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu.

-          V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti.

-          Ke koním je přísný zákaz přístupu bez vědomí cvičitele nebo jiné odpovědné osoby.

-          Majitel koně plně zodpovídá za svého koně a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná osoba, která má k tomu plnou moc od majitele koně.

-          Kůň se smí pohybovat v celém areálu mimo stáj pouze nauzděn nebo být veden na „steigeru"(v souladu s předpisy ČJF) nebo ohlávce. Toto platí pro všechny koně bez rozdílu majitele. Je důležité naučit se správně vodit a předvádět koně!

-          Součásti bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu jak cvičitelem, tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit cvičiteli!

-          Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do 18-ti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.

-          Noví zájemci (klienti) objektivně informují cvičitele o svých event. předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.). Cvičitel vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.

-          Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. JK Helinka, přestože je pojištěn, je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce!

-          Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme, netelefonujeme!

-          Pro práci u koní je nezbytné naučit se zacházet s nářadím ve stáji.

-          K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.

-          Pokud není přítomna vedoucí areálu, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí. Touto osobou je buď další zaměstnanec nebo cvičitel nebo vedoucí služby JK HELINKA. Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž respektování pokynů vedoucího areálu příp. pověřené osoby.

-          Všichni členové JK HELINKA, majitelé koní, jezdci a návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu. Provozní doba je zveřejněna na internetu, nástěnce a při vstupu, mění se v průběhu roku (v závislosti především na délce dne). Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu, ohlásí tuto skutečnost vedoucí areálu nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.

-          Obsazení jezdeckých ploch je dáno rozpisem na nástěnce včetně možného blokování jízdárny pouze pro jednoho koně za úplatu.

-          Proti podpisu je dlouhodobě zapůjčen klíč od prostor k převlékání, majitelům koní, cvičitelům a pověřeným osobám navíc klíč od příslušné sedlovny. Každý je povinen důsledně zamykat tyto prostory. Ranní odjezd nebo pozdní příjezd je nutno předem dojednat s vedoucí areálu.

-          V případě ranního odjezdu nebo pozdního příjezdu si krmení zajistí sám jezdec nebo majitel koně, přípravu krmné dávky si dojedná předem.

-          Delší nepřítomnost majitele koně je nutné předem ohlásit vedoucí areálu včetně způsobu zajištění pohybování koně. Každý odvoz koně z areálu (závody, dovolená apod.) musí být nahlášen vedoucí areálu a zapsán do knihy o přemisťování koní.

-          Majitelům soukromých koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně s vedoucí areálu.

-          Členové JK HELINKA mají zákaz měnit krmné dávky. Do skladu krmiva mají přístup pouze pověřené osoby.

-          Mytí koně je dovoleno pouze na místě vyhraněném k tomuto účelu.

-          Každý je povinen udržovat pořádek (uklízet ohlávky, čištění, smotat hadici, včas zastavit vodu atd.).

-          K odkládání věcí ve stáji jsou určeny věšáky, poličky, skříňka.

-          Nářadí potřebné k místování patří vždy na své vyhraněné místo.

-          Všichni klienti, členové, majitelé koní, jezdci, návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, tj. včetně divokých zvířat a dodržovat zákon na ochranu zvířat.

-          V celém areálu i na vyjížďkách platí přísný zákaz barování koní a jejich nepřiměřeného a surového trestání. Rovněž je zakázáno nutit koně k výkonu, jehož není schopen bez újmy na zdraví.

-          Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první!

-          Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu, vyvarovat se hluku, který koně stresuje. Každý majitel či jezdec je povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách, na dvoře a v okolí stáje. Je nepřípustné hromadit trus před boxem. Trus se uklízí na místo k tomu vyhraněné.

-          Platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm ve stáji, přípravně a skladu krmiv a blízkém okolí. Pro kování za tepla je vymezen prostor u venkovního mytí koní. Odhazování nedopalků a jiných odpadků mimo určené nádoby bude potrestáno pokutou 500,- Kč.

-          Vodění psů do areálu je možno jen se souhlasem vedoucího areálu, či pověřené osoby. Pes musí být zajištěn (bezpečně ovladatelný, vodítko).

-          Platí zákaz nošení střelných zbraní a zábavné pyrotechniky do jezdeckého areálu.

-          Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.

-          Přemisťování inventáře v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem vedoucí areálu.

-          Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s vedoucí areálu.

-          Vedoucí areálu má právo s technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu postihnuta. Informace jsou zveřejňovány na nástěnce u šaten.

-          Neomluvené hodiny individuální jízdy budou brány jako odježděné.

-          Při dlouhodobé nemoci člena JK HELINKA nebude brán zřetel na jakkoliv náhradu, jelikož se jedná o členský příspěvek.

-          Náhrady jízdy v jezdeckém kroužku nejsou v důsledku obsazení možné. Krácení platby z důvodu blokace místa v kroužku není přístupná.

-          Každá první sobota v měsíci je vyhrazena pro brigádu. Účast na brigádě je povinná pro všechny z jezdeckého kroužkua jezdeckého klubu.

-          Při předčasném ukončení jízd individuálního ježdění s nedočerpáním služeb, je platba krácena:            

 - celá platba ………..…….. vrátka 50%

-jedna lekce proběhla.…..vrátka 30%

-dvě lekce proběhly……….vrátka 10%

-tři a více lekcí……………….vrátka 0

                Platba je krácena z důvodu blokace míst dalším jezdcům, členům a klientům, a o administrativní poplatky apod.

-          Individuální jízda lekce nejsou přenosné z jezdců ne jezdce.

-           Individuální jízdy na koni:

platnost jízd 5hodin je 2 měsíce

platnost jízd 10hodin je 3měsíce

-          Jízda za koněm na lyžích: je omezena věkem od 15let se souhlasem zákonného zástupce a pouze s podpisem o převzetí všech rizik.

-          Vožení dětí je možné pouze s doprovodem dospělé osoby.

-             Členové jezdeckého klubu mají povinné 2 služby a 4 tréninky. Služby a tréninky si musí plánovat posledních 7dní v měsíci na následující měsíc.

Porušení tohoto řádu může mít za následek vyloučení člena JK HELINKA, ukončení nájemní smlouvy s majitelem koně či poskytování služeb jezdecké školy bez nároku na vrácení platby.

 

V Orlové Lazech                                                       Platnost od 6.8. 2015