Stanovy JEZDECKÉHO KLUBU HELINKA z.s.

 

JEZDECKÝ KLUB HELINKA

Stanovy Jezdeckého klubu Helinka z.s.

§ 1 Název a sídlo

 

a)      Jezdecký klub přijal oficiální název: Jezdecký klub Helinka z.s.

b)      Se sídlem V Zimném dole 594, Orlová Lazy, 735 11

 

§ 2 Základní ustanovení

 

a)      Právní forma:

Jezdecký klub Helinka z.s. (dále jen JK) je společenskou, sportovní a rekreační organizací s právní subjektivitou, která sdružuje členy, kteří přijali společný název a společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

b)      Jezdecký klub Helinka z. s. působí na území České republiky.

c)      Ke splnění svých úkolů používá vlastního majetku nebo majetku dalších subjektů, který by mu byl smluvně předán do užívání.

§ 3 Předmět činnosti, úkoly a cíle sdružení

 

a)      Předmětem činnosti a cílem JK Helinka  je :

-          organizování zájmového, sportovního a rekreačního jezdectví ve všech disciplínách jak na amatérské, tak profesionální úrovni

-           sdružovat lidi, kteří mají rádi koně a vyznávají jezdecký sport

-          umožnit členům pečovat o svěřené zvířata a vybavení, jezdit na klubových koních, umožnit členům sportovní výcvik a účast na soutěžích a vzdělávacích programech

-          organizovat výuku péče o koně, ovládání koně, jízda na koních, výcvik koní

-          organizovat soutěže, semináře a kurzy zaměřené na jezdecký sport, chov a výcvik koní

-          spolupracovat s jinými sdruženími, fyzickými osobami či jinými organizacemi

-          ustájení koní, umožnit členům ustájení vlastních koní

-          hospodářská činnost

b)      Hlavními úkoly jezdeckého klubu jsou :

-          zastupovat členy JK a chránit jejich oprávněné zájmy ve vztahu k veřejnosti a k ČJF

-          registrovat členy, jezdce a sportovní koně

-          vytvářet provozní podmínky pro zájmový, rekreační a jezdecký sport na základě dohody mezi klubem a jinými právními subjekty

-          zabezpečovat propagaci jezdeckého sportu všemi dostupnými prostředky v souladu s pravidly jezdeckého sportu

-          organizovat výcvik členů klubu, rekreační a zájmové jezdectví, výcvik klubových i neklubových koní prostřednictvím  ŘÁDU JK HELINKA  (dále jen provozním řádem).

-          zabezpečit částečné krytí nákladů provozu jezdeckého areálu zejména členskými příspěvky, sponzorskými dotacemi a dary, brigádnickou činností, samostatnou výdělečnou činností, zejména jízdy na koních a ponících

 

 

  • § 3 Vznik a zánik členství, členská základna

 

a)      členskou základnu jezdeckého klubu tvoří fyzické osoby starší 6 let, které jsou ochotné respektovat stanovy Jezdeckého klubu Helinka a Řád JK Helinka.

b)      Podmínkou členství je podání přihlášky výkonnému výboru a schválením přihlášky výkonným výborem JK Helinka v termínu do 30-ti kalendářních dnů včetně vystavení členského průkazu a po schválení úhradou přihlašovacího poplatku. U osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas zákonných zástupců.

c)      Při neschválení přihlášky výkonným výborem, má žadatel právo odvolání do 30-ti dnů, ode dne převzetí oznámení o neschválení přihlášky adresované předsedovi JK. O odvolání rozhoduje valná hromada JK.

d)     členský příspěvek se platí měsíčně, vždy před započetím období. Nezaplacení členského příspěvku v termínu, může být důvodem pozastavení, případně ukončení členství v JK.

e)       člen, který má pozastaveno členství zůstává členem, ale nemůže využívat výhody vyplývající z členství (např. ježdění, trénink, účast na závodech apod.

f)       členu, který závažným způsobem poruší stanovy, může být členství pozastaveno nebo ukončeno

g)      o pozastavení nebo ukončení členství rozhoduje na návrh členů výkonný výbor;

h)      člen, nebo jeho zákonný zástupce, může požádat výkonný výbor o pozastavení členství dohodou (pouze písemná forma) v případě, že se ze závažných důvodů nebude moci déle jak 0,5 měsíce účastnit činnosti oddílu:  příklad – dlouhodobá nemoc, úraz, tíživá finanční situace, rodinné důvody. Může být sjednáno, že po dohodnutou dobu nebude platit členský příspěvek a účastnit se akcí JK (jízda, soutěže apod.)

  • § 4 Členské příspěvky

 

a)      Výši členských příspěvků a přihlašovacích poplatků určuje valná hromada JK.

b)      Členské příspěvky člen JK hradí měsíčně, vždy před započetím období, do pokladny JK. O úhradě členských příspěvků obdrží člen JK stvrzenku o zaplacení, vystavenou členem výkonného výboru JK.

c)      Bude- li člen v prodlení s placením členských příspěvků déle než 1 měsíc, vystavuje se nebezpečí vyloučení z JK dle § 3písm. d) těchto stanov.

  • § 5 Zánik členství

a)         Členství zaniká :

- Vystoupením z JK na základě písemného oznámení adresované výboru JK.

- Vyloučením pro hrubé porušování stanov, provozního řádu nebo poškozování zájmů JK.

- Úmrtím člena.

b)        O vyloučení rozhoduje výkonný výbor JK. Vyloučený člen má právo odvolání do 30-ti dnů ode dne převzetí oznámení o vyloučení adresované předsedovi JK. O odvolání rozhoduje valná hromada oddílu. Do doby rozhodnutí valné hromady je členu pozastaveno členství v JK.

c)         Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí. Z titulu členství v JK nevzniká členu JK právo na majetkový podíl a tudíž na jakékoliv finanční vyrovnání

d)        Na doporučení členů JK může být sjednáno tzv. čestné členství s fyzickou, případně právnickou osobou, která významně přispěje nebo přispívá klubu, např. získá sponzora klubu nebo se jim sama stane, poskytne JK materiální, či finanční prostředky nebo se podílí na vedení, výcviku, administrativě, propagaci, účetnictví, organizování soutěží atd. O čestném členství rozhoduje výkonný výbor.

§ 6 Práva a povinnosti členů

a)   každý člen má právo:

-         být informován o všech akcích

-         podílet se na činnosti a účastnit se jeho akcí

-         v souladu s provozními řády využívat inventář a zařízení

-         podávat návrhy, náměty a připomínky k činnosti JK adresované předsedovi výkonného výboru nebo přímo na valné hromadě JK

-         využívat jezdecký areál k zájmovému a sportovnímu jezdectví

b) každý člen je povinen:

-         platit včas členské a účelové příspěvky

-         převzaté funkce vykonávat svědomitě a bez nároků na pravidelnou odměnu

-         vystřídat se všeho, co může narušit přátelské soužití

-         dodržovat provozní řád v prostorách vymezených pro činnost JK

-         dodržovat pokyny cvičitelů, vedoucích a jejich zástupců

-         respektovat pravidla JK

-         v rámci svých možností se účastnit péče o koně, výuky,  plánovaných akcí, brigád, členských schůzí JK

-         předcházet úrazům, chránit zdraví své i ostatních osob a svěřených koní

-         chránit osobní věci členů JK a majetek JK včetně vybavení a prostor, ve kterých působí

-         v rámci svých možností zabránit vzniku škody popř. ji okamžitě ohlásit.

-         každý člen má povinnost podílet se podle svých možností na prosazování zájmů a poslání JK a JK reprezentovat.

 


 

§ 7  Orgány Jezdeckého klubu Helinka

 

a)      Nejvyšším orgánem JK je Výkonný výbor JK Helinka, dále jen Vv. V čele Vv stojí předseda a místopředseda. Dále je do čela volen člen Výkonného výboru. Člen Vv má funkční období 2 roky, je voleným orgánem valnou hromadou členské základny, musí být schválen Výkonným výborem  a musí být starší 18.let. Předseda jmenuje hospodáře JK.

b)      Jménem JK jedná Vv a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo popř. místopředsedy. Je-li pro právní úkon právním řádem předepsána písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů výkonného výboru a to předsedy a místopředsedy výboru, popř. jimi zmocněnými zástupci.

c)      Předseda zastupuje JK jako celek při jednání s veřejností, ČJF a dalšími fyzickými a právnickými subjekty. Předseda vede správní, sportovní, licenční agendu JK, řídí místopředsedu a hospodáře JK. Svolává výkonný výbor formou zveřejnění na veřejné informační tabuli v areálu JK nejméně 14 kalendářních dnů před dnem konání schůze výkonného výboru. Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z důvodu nemožnosti výkonu jeho funkce, zastupuje JK místopředseda, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak.

d)     Místopředseda JK řídí vnitřní organizační činnost jezdeckého areálu a sportovní aktivity JK. Místopředseda vede evidenci materiálu svěřeného do užívání, navrhuje doplňování a nákup jezdeckého materiálu.

e)      Hospodář JK vede účetnictví a pravidelně informuje výkonný výbor. Do pokladní knihy přijímá veškeré finanční hotovosti, zejména členské příspěvky a příjmy z brigádnické činnosti.

f)       Člen výkonného výboru má na starosti marketingovou a propagační činnost, má právo požadovat svolání výkonného výboru mimo stanovený termín.

g)      Výkonný výbor se schází zpravidla nejméně 1x za 2 měsíce, je usnášení schopný při účasti předsedy, místopředsedy a člena Vv.  Ze zasedání výkonného výboru se provádí zápis příp. usnesení se zveřejněním na informační tabuli JK v jezdeckém areálu.

h)      Na svém jednání projednává a schvaluje zejména :

-  plnění usnesení a úkolů valné hromady    

-  organizační a sportovní činnost JK

-  finanční rozpočet, jeho čerpání, hospodaření se svěřeným majetkem

-  návrhy a podněty členů výkonného výboru a členů členské základny JK

-  návrhy na přijetí a vyloučení z JK

i) VV rozhoduje:

-          o zániku JK a majetkovém vypořádání

-          o změně stanov, názvu a JK

-          volí revizní komisi, schvaluje člena výkonného výboru

-          schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, schvaluje rozpočet

-          stanoví hlavní cíle činnosti JK

-          schvaluje a vydává organizační řád JK a další interní předpisy upravující vnitřní vztahy JK

-          rozhoduje o výši členských příspěvků

-          rozhoduje o převodech, nabývání a pozbývání majetku JK, jakož i o dalších dispozicích s ním

-          organizuje hospodářské a sponzorské styky s ostatními fyzickými a právnickými osobami

i)        Kontrolním orgánem je revizní komise, která má alespoň jednoho člena zvoleného Vv.

k)        Revizní komise zejména:

-          kontroluje hospodaření jezdeckého klubu a plnění usnesení z Valné hromady;

-          upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění;

l)          předsedou Vv Jezdeckého klubu Helinka z.s. byla jmenována Ing. Gabriela Klemová

m)      místopředsedou Vv Jezdeckého klubu Helinka z.s. byl jmenován Luděk Bokisch

n)        člen Vv byla zvolena do funkčního období 2let byla jmenována Jezdeckého Klubu Helinka z.s. Iveta Trnková

 

  • § 8 Valná hromada

 

a)      Valná hromada JK je shromáždění členů JK. Je svolávána nejméně 1 krát ročně. Mimořádná valná hromada musí být svolána, jestliže o to požádá písemně minimálně 51% členů JK nebo o tom rozhodne výkonný výbor svým usnesením a koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu. Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru.  Den konání valné hromady musí být zveřejněn pro členy JK nejméně 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady a to na veřejné informační tabuli v areálu JK.

b)      Do působnosti valné hromady patří :

-     rozhoduje o názvu a symbolice JK

-     může rozhodovat o vyloučení nebo přijetí člena JK v případě jeho odvolání

-     projednává zprávu o hospodaření a činnosti JK a výkonného výboru JK

-     podává návrhy na hospodaření a činnosti JK a výkonného výboru pro následující roční období

c)      Členové JK mají právo předkládat své návrhy k projednání výkonnému výboru nebo valné hromadě a to písemnou formou adresované předsedovi výkonného výboru JK, nebo ústním návrhem k projednání přímo na valné hromadě.

d)     Z jednání valné hromady se provede usnesení se zveřejněním na informační tabuli klubu v jezdeckém areálu.